กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ^__^


-กิจการสภา- [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 93 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 102 
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน - [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 104 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 11 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
พจ0023.2-ว631 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3-ว616 เชิญประชุมเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว604 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ [ 15 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.5/ว158 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ [ 15 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.5/ว605 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว601 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว599 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.5/ว581 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.5/ว583 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.5/ว579 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]   
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เป็นการเฉพาะราย และแต่งตั้งประธานอนุกรรมการฯ /อนุกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 13 ก.พ. 2562 ]   
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว592 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อใช้ดำเนินโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว590 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว589 ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว588 รายงานผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ ณ จังหวัดเชียงราย  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว587 การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของพาราตามนโยบายรัฐบาล [ 12 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.1/ว584 การให้การสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ [ 12 ก.พ. 2562 ]   
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง [ 12 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว586 เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน Shape file จากกรมที่ดิน  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
 
 
   
   
อบต.วังโมกข์ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังโมกข์สัมพันธ์ (16-17 ก.พ. 62) [ 19 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังโมกข์ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.วังโมกข์ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.วังกรด บรรยากาศ \" งานเติมรักวันวาน ย่านเก่าวังกรด \" วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพั [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กำแพงดิน ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.กำแพงดิน สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวเหล็กกันตกพร้อมเสริมผนัง คสล.หูช้างท่อเหล [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงบัว โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว (หน [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงบัว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ดงกลาง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงทิว(ตราสัญลักษณ์สีเหลืองและ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.วังกรด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองหญ้าไทร นายกธนากร พันธ์ศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วังโมกข์ กิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายกธนากร พันธ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไท [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
     
เว็บไซต์ ทต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 587  ตอบ 0  
ทดสอบ (4 ก.ค. 2561)    อ่าน 224  ตอบ 1  
     
อบต.ห้วยแก้ว เว็บไซต์ อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2562)    อ่าน 365  ตอบ 4
อบต.กำแพงดิน สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์ฯ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองปลาไหล สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.วังตะกู แนะนำที่เที่ยวหน่อยครับ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ทับคล้อ เกมส์ออนไลน์มันส์ๆ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ดงกลาง ขอให้อบต.ดงกลางออกมาตราการการจุดไฟเผาขยะ เผาถ่าน (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 3
อบต.ดงกลาง รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอ (30 ม.ค. 2562)    อ่าน 553  ตอบ 1
อบต.วังโมกข์ ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 70  ตอบ 0
ทต.ท่าเสา การสมัครเรียนเด็กเล็ก (23 ม.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ท่าหลวง สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 658  ตอบ 4
ทต.เนินมะกอก แนะนำที่เที่ยวหน่อยครับ (12 ม.ค. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.วังตะกู อยากทราบข้อมูล ทางไปบ้าน น้องเนื้อทอง ใจพรต จะไปบริจาคเงินและสิ่งของครับ (12 ม.ค. 2562)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.ป่ามะคาบ เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ม.ค. 2562)    อ่าน 540  ตอบ 2
อบต.โพธิ์ประทับช้าง รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 502  ตอบ 6
อบต.ท่าฬ่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 81  ตอบ 0
         
 
 

ปลาร้าทรงเครื่องแม่ทองสอด

วัดสำนักขุนเณร
 
 

 
 
 

 
 
  เทศบาลมีความประสงค์จะสร้างสถานที่ออกกำลังกายให้สร้างตรงไหนดี
  เทศบาล
  วัดสำนักขุนเณร
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักขุนเณร
  รพ.ดงเจริญ
  ตามชุมชนต่างๆ

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร